Polityka prywatności

Rafał Majdan 13 sierpnia 2021

1. Zasady ogólne

Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga podania danych osobowych, chyba, że Użytkownik zamierza wykonać którąś z następujących czynności: wysłanie zapytania ofertowego, wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera lub zakup produktu.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady na jakich są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane dane osobowe pozyskane przez stronę internetową www.rootbine.com (zwaną dalej: „Stroną Internetową”).

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze jego dobrowolną decyzją. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Rafał Majdan Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Kuryłówka 430 37-303 Kuryłówka, NIP: 8161711443, REGON: 387730336 hello@rootbine.com wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Mogą być gromadzone także dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które użytkownicy zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych

– imię i nazwisko

– numer telefonu

– adres poczty elektronicznej (e-mail)

– numer NIP

– firma, pod którą funkcjonuje przedsiębiorstwo wraz z oznaczeniem formy prawnej

– adres siedziby

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika strony w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na Stronie Internetowej, w zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej oraz odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym. Dane osobowe są przetwarzane również w celu przekazywania informacji o bieżącej ofercie, promocjach, usługach, a także w celu wysyłki newslettera, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 2 ust. 4 należy kierować na adres email hello@rootbine.com.

3. Podstawowe Prawa Użytkownika

Żądania dostępu do Danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy na żądanie użytkownika kopię Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się użytkownicy, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Sprostowania Danych osobowych –  użytkownicy mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, oraz które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym również przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Usunięcia Danych osobowych – użytkownicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych.

Ograniczenia przetwarzania Danych osobowych użytkowników – Administrator wskaże na żądanie użytkownika Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.

Przenoszenia Danych osobowych – pod pewnymi warunkami użytkownicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz mają prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi.

Sprzeciwu – w pewnych okolicznościach użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkowników – wobec przetwarzania dotyczących ich Danych osobowych, na Administratora może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez użytkowników za pomocą wiadomości wysłanej na adres Administratora danych osobowych lub na adres e‑mail Inspektora Ochrony Danych.

W przypadku, kiedy użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Podstawowe obowiązki Administratora danych

Rafał Majdan Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe będący administratorem danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników, aby dane były:

– przetwarzane zgodnie z prawem,

– zbierane jedynie dla oznaczonych celów, zgodnych z prawem,

– niepoddawane dalszemu przetwarzaniu danych, które byłoby niezgodne z prawem,

– adekwatne i wystarczające do celów przetwarzania,

– przechowywane z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,

– przechowywane w postaci, która umożliwia identyfikację osób, których one dotyczą.

Dane osobowe są przechowywane w zbiorze danych, który został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych. Dostęp do zbioru danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.

5. Mechanizm cookies, adres IP

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Rafał Majdan Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe wykorzystuje dwa typy plików cookies:

– zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

– prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

Strona Internetowa używa niewielkich plików zwanych cookies ”- tzw. ciasteczka. Zapisywane są one przez Rafał Majdan Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  za pośrednictwem Strony Internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Rafał Majdan Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na Stronie Internetowej.

Rafał Majdan Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Rafał Majdan Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

6. Postanowienia końcowe

Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e-mail hello@rootbine.com

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników strony internetowej poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej rootbine.com